Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM HNX30 tháng 03-2015

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM HNX30 tháng 02-2015

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM HNX30 tháng 01-2015

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM HNX30 quý IV 2014

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM HNX30 tháng 12-2014

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI