Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM HNX30 cập nhật vào ngày 10/02/2015

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM HNX30 trong kỳ từ ngày 29-01-2015 đến ngày 04-02-2015

Báo cáo hoạt động quỹ ETF SSIAM HNX30 tháng 01-2015

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM HNX30 tháng 01-2015

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM HNX30 trong kỳ từ ngày 22-01-2015 đến ngày 28-01-2015

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM HNX30 trong kỳ từ ngày 15-01-2015 đến ngày 21-01-2015

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM HNX30 trong kỳ từ ngày 08-01-2015 đến ngày 14-01-2015

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI