Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 11-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 26-11-2021 đến ngày 02-12-2021

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNX50 tháng 11 - 2021

ETF SSIAM VNX50 Factsheet

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 19-11-2021 đến ngày 25-11-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 12-11-2021 đến ngày 18-11-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 05-11-2021 đến ngày 11-11-2021

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI