Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Điều lệ Quỹ SSI-SCA có hiệu lực từ ngày 08/05/2020

Điều lệ Quỹ SSI-SCA có hiệu lực từ ngày 24/04/2018.

Điều lệ Quỹ SSI-SCA có hiệu lực từ ngày 28/04/2017.

Điều lệ Quỹ SSI-SCA có hiệu lực từ ngày 11/05/2016 (cập nhật thay đổi theo TT 15/2016/TT-BTC).

Điều lệ Quỹ SSI-SCA được cập nhật hiệu lực vào ngày 10/11/2015 (về việc thay đổi đại lý chuyển nhượng)

Điều lệ quỹ SSI-SCA bản in hiệu lực từ 26/09/2014.

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI