Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 26.11.2021 đến ngày 02.12.2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 19.11.2021 đến ngày 25.11.2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 12-11-2021 đến ngày 18-11-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 05.11.2021 đến ngày 11.11.2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 29.10.2021 đến ngày 04.11.2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 22-10-2021 đến ngày 28-10-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 15-10-2021 đến ngày 21-10-2021

1. Giấy đăng ký góp vốn trong giai đoạn IPO

2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (dành cho Nhà Đầu Tư)

3. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

4. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán

5. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn dành cho Thành Viên Lập Quỹ)

6. Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

Công ty cổ phần chứng khoán SSI