Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo tháng 10.2021

Báo cáo Tài chính Quý ETF SSIAM VN30 Quý 3.2021

Báo cáo tháng 09.2021

Báo cáo tháng 08.2021

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ bán niên 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo tháng 07.2021

1. Giấy đăng ký góp vốn trong giai đoạn IPO

2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (dành cho Nhà Đầu Tư)

3. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

4. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán

5. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn dành cho Thành Viên Lập Quỹ)

6. Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

Công ty cổ phần chứng khoán SSI