Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.868,17
-725,41 (-3,36%) Cập nhật ngày 05/12/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

20.437,00
35,59%
3,04%
-1,89% 50,72% 104,37%

VNFIN LEAD Index

36,15%
3,25%
-1,62% 52,54% 108,67%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.868,17 05/12/2021 -725,41 -3,36% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.456,27 03/12/2021 -582,17 -2,53% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.886 03/12/2021 +2,15 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 32.110,89 03/12/2021 -235,06 -0,73% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.620,22 05/12/2021 -459,10 -2,41% Đầu tư ngay
VLGF 10.000 01/11/2021 +0 +0,00% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
21/11/2021 3.102.082.757.812 2.096.001.863 20.960,01 +1,32%
18/11/2021 3.061.611.231.678 2.068.656.237 20.686,56 -0,73%
17/11/2021 3.084.077.544.910 2.083.836.178 20.838,36 +0,20%
16/11/2021 3.077.898.616.966 2.079.661.227 20.796,61 -0,30%
15/11/2021 3.087.284.122.322 2.086.002.785 20.860,02 -0,20%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 19
Hệ số P/E 11,22x
Hệ số P/B 2,06x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
02/12/2021 3.290.861.890.887 2.154,59 0,66%
25/11/2021 3.426.451.971.307 2.258,13 0,66%
18/11/2021 3.061.611.231.678 2.062,58 0,66%
11/11/2021 3.051.570.222.208 2.055,26 0,66%
04/11/2021 3.106.519.708.756 2.092,05 0,66%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI