Công bố thông tin

Công bố thông tin
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 29/07/2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS (“KIS”) được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo Quyết định số 413/QĐ-SGDHCM của HOSE.

29/07/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD từ ngày 29/07/2020 đến hết ngày 06/08/2020 để cơ cấu lại danh mục đầu tư, chi tiết theo file đính kèm.

16/07/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

16/07/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm

16/07/2020

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 10/07/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ ETF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2020 của Quỹ ETF.

10/07/2020

Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 06/07/2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (“SSI”) được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo Quyết định số 362/QĐ-SGDHCM của HOSE.

07/07/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

03/06/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

01/06/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

22/05/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) báo cáokết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

22/05/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI