Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 29/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công

Trở lại
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

29/06/2021

Ngày 29/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD.
Chi tiết tại file đính kèm

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI