Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“SSIBF”): Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ SSIBF

Ngày 20/07/2021, Ban Đại Diện Quỹ SSIBF đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán

Trở lại
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“SSIBF”): Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ SSIBF

20/07/2021

Ngày 20/07/2021, Ban Đại Diện Quỹ SSIBF đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ SSIBF.
Chi tiết tại file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI