Công bố thông tin

Công bố thông tin
SSIAM: Thông báo về giao dịch có giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) thông báo về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét

24/11/2021

Xem thêm
Công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động

Ngày 08/11/2021, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã nhận được Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 99/GPĐC-UBCK, cấp bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. (đính kèm file CBTT của SSIAM)

08/11/2021

Xem thêm
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ VLGF

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 229/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF). Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

20/10/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý III.2021 của SSIAM

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố báo cáo tài chính Quý III.2021, chi tiết theo file đính kèm.

20/10/2021

Xem thêm
SSIAM – Công bố thông tin bất thường theo quy định

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bất thường theo quy định, chi tiết theo file đính kèm. (đình kèm file công bố thông tin giao dịch lớn).

18/10/2021

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin sửa đổi Điều Lệ Công Ty và tăng vốn Điều Lệ

Ngày 11/10/2021, Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều Lệ SSIAM. SSIAM sẽ thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và xin cấp giấy chứng đăng ký doanh nghiệp cho SSIAM tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

11/10/2021

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố Điều Lệ Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) công bố bản Điều Lệ cập nhật ngày 11/10/2021, chi tiết theo file đính kèm.

11/10/2021

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bất thường theo quy định

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bất thường theo quy định, chi tiết theo file đính kèm

05/10/2021

Xem thêm
Công bố thông tin về việc nhận Quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính

Ngày 10/09/2021, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") nhận được các Quyết định số 22022/QĐ-CT-KK&KTT và 62188/QĐ-CT-KT&KTT-XPVPHC của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính. Chi tiết theo file đính kèm.

10/09/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáotài chính soát xét bán niên 2021 của SSIAM, chi tiết theo file đính kèm.

13/08/2021

Xem thêm
Báo cáo an toàn tài chính soát xét bán niên 2021 của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBáo cáo an toàn tài chính soát xét bán niên 2021 của SSIAM, chi tiết theo file đính kèm.

13/08/2021

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2021

Ngày 26/07/2021, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công Ty.

26/07/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý II.2021 của SSIAM

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố báo cáo tài chính Quý II.2021, chi tiết theo file đính kèm.

20/07/2021

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bất thường theo quy định

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bất thường theo quy định

16/06/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý I.2021 của SSIAM

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố báo cáo tài chính quý I.2021, chi tiết theo file đính kèm.

20/04/2021

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI