SSISCA - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm

Trở lại
SSISCA - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

28/04/2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Chi tiết theo file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI