SSI-SCA: Công bố thông tin vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn

Trở lại
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

05/05/2021

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ SSI-SCA tại ngày định giá 04/5/2021 là 41,9%, vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
-    Nguyên nhân: do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư.
-    Ngày nhận biết: ngày 05/05/2021.
Chi tiết tại file đính kèm.

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI