Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”): Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ SSI-SCA

Ngày 30/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán

Trở lại
Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“SSI-SCA”): Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ SSI-SCA

30/06/2021

Ngày 30/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ SSI-SCA.
Chi tiết tại file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI