Công bố Quyết định hủy niêm yết 06 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết 06 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết 06 mã chứng quyền có bảo đảm

05/01/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Số: 27/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết 06 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ  bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Ngày 05/01/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền với 06 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây do đáo hạn:

  • Quyết định số 07/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2022 hủy niêm yết chứng quyền CKDH2104
  • Quyết định số 06/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2022 hủy niêm yết chứng quyền CMBB2104
  • Quyết định số 05/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2022 hủy niêm yết chứng quyền CNVL2103
  • Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2022 hủy niêm yết chứng quyền CSTB2107
  • Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2022 hủy niêm yết chứng quyền CTCB2106
  • Quyết định số 08/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2022 hủy niêm yết chứng quyền CVPB2106

Vui lòng tải tài liệu tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI