Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quy chế hoạt động của HĐQT

Trở về
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quy chế hoạt động của HĐQT

11/01/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Số: 74/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  và Quy chế hoạt động của HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              24 giờ     (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

  1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc:
  • Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty; và
  • Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

  1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 10/01/2022.
Tải tài liệu tại đây.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI