Công bố bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động

Công bố bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động

Trở về
Công bố bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động

11/01/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Số: 59/2022/CV-SSIHO

V/v:Công bố bán cổ phiếu quỹ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              24 giờ     (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Văn bản số 58/2022/CV-SSIHO ngày 11/01/2022 công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI