CBTT về việc lấy ý kiến Đại hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản

CBTT về việc lấy ý kiến Đại hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản

Trở về
CBTT về việc lấy ý kiến Đại hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản

17/12/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Số: 1954/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              24 giờ     (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Chứng khoán SSI công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

  • Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 17/12/2021 đến ngày 10/01/2022
  • Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến sau 10h00 ngày 10/01/2022
  • Chương trình và tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên website tại đường dẫn www.ssi.com.vn
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/12/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI