Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty TNHH Bất Động Sản Sài

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh

12/10/2021

Vui lòng tải Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh- bên có liên quan của Ông Nguyễn Hồng Nam,Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin tại đây
Công ty cổ phần chứng khoán SSI