THÔNG BÁO V/v:Phát hành cổ phiếu ra Công chúng Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

                                    

Trở về
THÔNG BÁO V/v:Phát hành cổ phiếu ra Công chúng Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

14/11/2018

 

                                   THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/11/2018)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng:
Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
Địa chỉ trụ sở chính : Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : (84.75) 3611 666 - 3611 777      Fax: (84.75) 3611 222
Cổ phiếu chào bán : 
 Tên cổ phiếu:   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
 Loại cổ phiếu:   Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá:   10.000 đồng/cổ phiếu
 Số lượng đăng ký chào bán:   3.445.977 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 Tỷ lệ thực hiện: 10:1
 Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền mua dự kiến: 27/11/2018
 Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến: Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 14/12/2018
  Mục đích huy động vốn:  Huy động vốn đối ứng cho dự án Nhà máy giấy Giao Long - Giai đoạn 2
 Giá bán ra công chúng: 18.000 đồng/cổ phiếu
 Thời hạn nhận đăng ký mua:   Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 24/12/2018
 Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty - Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam và xuất trình Chứng minh nhân dân / Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
 Địa điểm công bố Bản cáo bạch
- Bản cáo bạch được đăng tải tại website: www.dohacobentre.com.vnwww.ssi.com.vn
Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
 Số tài khoản:    0671004099016
 Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Tiền Giang
       Trân trọng thông báo.
                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                           (Đã ký)
                                                                                                   LÊ BÁ PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm

Bản cáo bạch

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI