Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.980,05
6,36 (0,05%) Cập nhật ngày 17/01/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2021

1 tháng

30/09/2021

2 tháng

31/08/2021

3 tháng

31/07/2021

4 tháng

30/06/2021

5 tháng

31/05/2021

6 tháng

30/04/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.817 12.751 12.690 12.624 12.558 12.491 12.423 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,01%
1,53%
2,07%
2,61%
3,18% 28,17%
 Lãi quy năm
  6.12% 6,02% 6,08% 6,13% 6,23% 6,30% 6,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 12.980,05 17/01/2022 +6,36 +0,05%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.729,33 16/01/2022 -18,32 -0,08%
Quỹ SSI-SCA 31.852,03 17/01/2022 -112,48 -0,35%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 22.019,37 16/01/2022 -54,65 -0,25%
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.869,19 16/01/2022 -37,46 -0,20%
QUỸ VLGF 9.889,43 17/01/2022 -41,67 -0,42%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
17/01/2022 12.980,05 +0,05% +0,25% +0,25%
14/01/2022 12.973,69 +0,02% +0,21% +0,21%
13/01/2022 12.971,64 +0,02% +0,19% +0,19%
12/01/2022 12.969,60 +0,06% +0,17% +0,17%
11/01/2022 12.961,93 -0,03% +0,11% +0,11%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI