Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH KHÔNG QUA SÀN (QUA VSD) Số TT Loại Dịch vụ Mức giá(*) 1 Chào mua công khai: Đối tượng thu: Bên chào mua và bên bán

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH KHÔNG QUA SÀN (QUA VSD)

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá(*)

1

Chào mua công khai:

 • Đối tượng thu: Bên chào mua và bên bán
 • Mức giá tính phí: Theo mức giá giao dịch với bên chào mua 
 • Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD:
  • Mức thu: 0.15% x giá trị giao dịch
  • Tối thiểu: 100,000 đồng/hồ sơ
 • Các trường hợp khác: 0.1% x giá trị giao dịch

2

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi ETF

 • Đối tượng thu: Nhà đầu tư thực hiện hoán đổi (mua/bán lại CCQ ETF) với quỹ ETF
 • Mức giá tính: Theo mệnh giá

3

Cho/ Tặng/ Thừa kế:

 • Đối tượng thu: Bên Cho/Tặng và Bên nhận chuyển khoản Cho/Tặng/Thừa kế
 • Mức giá tính phí: Giá tham chiếu tại ngày SSI nhận đủ hồ sơ (Ngày KH ký văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu)

4

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết

 • Đối tượng thu: Bên chuyển và bên nhận chuyển quyền sở hữu
 • Mức giá tính phí: Theo giá trên hợp đồng không thấp hơn mệnh giá
5
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Tổ chức phát hành/Công đoàn thu hồi/mua lại cổ phiếu ưu đãi của cán bộ, công nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Đối tượng thu: Bên chuyển và bên nhận chuyển quyền sở hữu
 • Mức giá tính phí: Theo giá mua lại/thu hồi do Tổ chức phát hành/cơ quan có thẩm quyền quyết định
 • Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD:
  • Mức thu: 0.5% x giá trị giao dịch
  • Tối thiểu: 100,000 đồng/hồ sơ
 • Các trường hợp khác: 0.1% x giá trị giao dịch

6

6.1 Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

6.2 Chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu

6.3 Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn DNNN tại các tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch

6.4 Chuyển quyền sở hữu đối với các giao dịch ngoài biên độ

6.5 Các loại chuyển quyền sở hữu khác được UBCKNN/Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

Ghi chú: Đối tượng thu và mức giá được áp dụng cho tất cả các trường hợp tại mục 6

 • Đối tượng thu: Bên chuyển và bên nhận chuyển quyền sở hữu
 • Mức giá tính phí: Theo giá ghi trên HĐ chuyển nhượng hoặc mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định và không thấp hơn giá tham chiếu vào ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu
 • Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD:
  • Mức thu: 0.5% x giá trị giao dịch
  • Tối thiểu: 500,000 đồng/hồ sơ
 • Các trường hợp khác: 0.1% x giá trị giao dịch

 

7 Giao dịch chứng khoán lô lẻ    0.5% x giá trị giao dịch

Lưu ý (*): Biểu giá trên chưa bao gồm giá dịch vụ phải trả VSD.

Ngày hiệu lực: 18/08/2020

 

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI